خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

اصول روزه داری: زخم معده و اثنی عشر

اصول روزه داری: زخم معده و اثنی عشر

زخم معده زخم اثنی عشر روزه

در مطالعاتی مشاهده شده روزه داری پس از ده روز باعث افزایش ترشح اسید معده شده وموجب تشدید زخم و ایجاد عوارضی مثل خونریزی از زخم و سوراخ شدن معده یا اثنی عشر میشود. لذا روزه در بیمارانی که در آندوسکوپی یا عکسبرداری ثابت شود زخم فعال دارند توصیه نمیشود. در مواردی هم که شواهد غیر مستقیم زخم وجود دارد مثل مدفوع سیاه یا استفراغ یا مدفوع خونی، روزه گرفتن ممنوع است. در این موارد بیماران  تحت نظر پزشک، پس از درمان زخم که حدود یک ماه (گاهی کمتر و گاهی بیشتر) بطول می انجامد، میتوانند روزه های خود را قضا نمایند.

            منبع: دکتر حجت الله رحیمی، فوق تخصص گوارش و کبد