خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

لام خون محیطی(PBS)

 

در اصل به مورد اولی PBS اطلاق میشود که بدون ضد انعقاد می باشد و مستقیما از خون بیمار تهیه میشود ، لام خون محیطی برای بررسی های مورفولوژیکی سلولها (WBC/RBC/PLT) ، کنترل شمارش سلولی دستگاه سل کانتر ، انگل های خونی و دیف سلولهای سفید به روش دستی کاربرد دارد. 

برای بررسی لام خونی توسط میکروسکوپ نوری باید از رنگهای رایت،گیمسا،رایت-گیمسا استفاده کرد که کیفیت لام، بیشتر به کیفیت رنگ و شیوه درست رنگ آمیزی بستگی دارد،با استفاده از روغن و با عدسی ۱۰۰ می توان به بررسی لام پرداخت البته بهتر است قبل از دیدن با عدسی ۱۰۰ با عدسی ۴۰ یک نگاه کلی و اجمالی به لام داشته باشیم. 

Sh.B