خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

کارکنان آزمایشگاه

  دکتر الهام امجدی،متخصص آناتومیکال،کلینیکال پاتولوژی،مسئول فنی آزمایشگاه

  دکتر بهرام باقرپور،متخصص پزشکی مولکولی و تشخیص مولکولی

  احمد رجامند،سوپروایز و کارشناس آزمایشگاه

  زیبا پیرستانی،کارشناس پاتولوژی

  آزاده نصیرزاده،کارشناس آزمایشگاه

  فاطمه صیادی،کارشناس آزمایشگاه

 

  شیرین بینا،کارشناس آزمایشگاه