خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

پرولاکتین

پرولاکتین

پرولاکتین یک تومور پپتیدی تک زنجیری با 198 اسید آمینه است که حدود 23 کیلو دالتون وزن دارد و در سلول‌های اسیدوفیل هیپوفیز قدامی ساخته می‌شود. آزادسازی آن تحت کنترل هیپوتالاموس قرار دارد به این صورت که دوپامین و مواد دوپامینرژیک ترشح پرولاکتین را مهار می نماید و فاکتورهای آزادکننده پرولاکتین (هورمون‌ آزادکننده تیروتروپین (TRH)) ترشح آن را تحریک می‌کند.

پرولاکتین نقش مهمی در القا و حفظ شیردهی ایفا می‌کند.ارگان هدف اصلی آن پستان زنان باردار و شیرده می‌باشد. این هورمون نقش مهمی در توسعه غده پستان و تولید شیر دارد. در طول بارداری مقدار آن به میزان چشمگیری افزایش می‌یابد.

هیپرپرولاکتینمی به میزان بسیار بالای سطح پرولاکتین مشخص می‌شود که در آدنوم هیپوفیز (پرولاکتینوما)، هیپوتیروئیدیسم و نیز نارسایی کلیه دیده می‌شود. در جنس مؤنث، سنجش پرولاکتین به طور عمده در موارد دیسمنوره (به ویژه آمنوره اولیه) گالاکتوره و ناباروری و نیز بیماری هیپوفیز و هیپوتالاموس اهمیت دارد. در جنس مذکر سطح پرولاکتین در موارد کاهش لیبیدو و ناتوانی هیپوگنادیسم و گالاکتوره مورد ارزیابی قرار می گیرد.

Sh.B