خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

IHC

بخش پاتولوژی مجهز به بخش ایمنو هیستوشیمی نیز میباشدو بررسی Miss Match Repair Gene به صورت اختصاصی در کنار بررسی ژنتیک MSI در بخش مولکولار آزمایشگاه برای تشخیص کانسرهای فامیلیال کولون(HNPCC ) قابل انجام است.
در این مرکز بررسی مارکرهای لازم در درمان کانسر Breast نظیرHer2 neu ، Ki67 ، P53  ، ER،  PR  انجام میشود.

Sh.B