خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

فروزن سکشن

بخش پاتولوژی مرکز همچنین مجهز به دستگاه فروزن سکشن میباشد که با هماهنگی با جراحان محترم جهت بررسی ماهیت ضایعات ناشناخته  حواشی نمونه های جراحی Mohs Surgery و سایر اندیکاسیون های فروزن سکشن استفاده میشود.
در این مرکز به صورت روتین بررسی Sentinal Node در جراحی های Breast Preserving  پستان در حال انجام است.
کلیه نمونه های فروزن سکشن جهت تایید با نمونه Permanent کنترل میشود و تا کنون هیچ موردی از عدم انطباق نمونه فروزن وPermanent در این مرکز وجود نداشته است.
نمونه های پاتولوژی اورژانسی با هماهنگی قبلی ظرف 24 ساعت جوابدهی میشود