خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

سیتولوژی

نمونه های سیتولوژی شامل نمونه های مجاری صفراوی ،FNA  تیروئید، مایع آسیت و پاپ اسمیر میباشند.در این مرکز پذیرش نمونه های پاپ اسمیر تهیه شده از پزشکان و مراکز درمانی انجام و همچنین تهیه نمونه در داخل مرکز امکان پذیر میباشد.