خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

طرح های پژوهشی کبد چرب

طرح های پژوهشی انجام شده:

  1. Effect of Ramadan fasting on Alanine Aminotransferase (ALT) in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)

لینک مقاله:  http://jfh.mums.ac.ir/article_9128.html