خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

هماتولوژی

هماتولوژی شامل مطالعه و شمارش سلول های خونی و انعقادخون می‌باشد. در این بخش، تعداد، ساختمان و عملکرد سلول های خون و پیش ساز آن ها در مغز استخوان، محتویات شیمیایی پلاسما یا سرم که رابطه نزدیکی با ساختمان و عملکرد سلول های خونی قرار دارند و عملکرد پلاکت‌ها و پروتئین‌های دخیل در انعقاد، به وسیله تجهیزات مانند  Sysmex  KX21N بررسی می شوند. یکی دیگر از فعالیت‌های اساسی این بخش بهره گیری از روش الکتروفوز در جهت تعیین انواع هموگلوبین می‌باشد.

در این بخش به جهت کنترل کیفی از خون کنترل‌های تجارتی موجود در بازار به‌طور دائم استفاده می‌شود و کالیبراسیون دستگاه‌ها با توجه به کنترل کیفی داخلی و خارجی (سایر آزمایشگاه‌ها) و روش های دستی و رفرانس انجام می‌شود. به این ترتیب این بخش پاسخگوی کلیه آزمایش های عمومی و اختصاصی مرتبط با بیماری‌های خونی می‌باشد.

 

Sh.B