خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
اخبار

امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات فیزیلوژی کاربردی

17\04\1398

امضای تفاهم نامه همکاری بین مراکز تحقیقات گوارش پورسینای حکیم و  مرکز تحقثیقات فیزیولوژی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان