خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
اخبار

هجدهمین همایش گوارش و کبد در تهران

11\04\1398

ارایه چهار پوستر با عناوین ذکر شده در ذیل در هجدهمین  همایش گوارش و کبد در تهران

  1. Comparing effect of Aripiprazole with Nortriptyline on severity of Irritable Bowel Syndrome (IBS)
  2. Cost Analyze of Inflammatory Bowel Disease in Isfahan 1396-97
  3. The Effect of Self-Care Program on Quality of Life for Children with Celiac Disease
  4. Designing a data set for colorectal cancer