خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
اخبار

سمپزیم طب شخص محور در سرطان

18\04\1398

سمپزیم طب شخص محور در سرطان

حضور نمایندگان کلینیک پورسینای حکیم در سمپزیم طب شخص محور در سرطان با موضوع کولورکتال کانسر 

  • سخنرانی جناب استاد امامی با عنوان اپروچ های بالینی به آدنوم کولورکتال
  • سخنرانی سرکار خانم دکتر امجدی با عنوان کاربرد بالینی مارکرهای IHC در سرطان کولورکتال