خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151

فرم آگهی استخدام 96.03.01

فرم ارسال رزومهنام و نام خانوادگی:

کد ملی :              

تاریخ تولد :         

وضعیت تاهل :    

سابقه کار :

آدرس محل سکونت :

تلفن ثابت :             

تلفن همراه :

توضیحات بیشتر:
2+2: